Algemene Voorwaarden MiVino

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten aan natuurlijke- en/of rechtspersonen aanbiedt en is beschreven in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden;
 2. Wederpartij: de natuurlijke- of rechtspersoon, die een overeenkomst aangaat met de ondernemer;
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat wederpartij en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de wederpartij gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de wederpartij om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst;
 7. Dag: kalenderdag;
 8. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de wederpartij of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

[MiVino]

[Vestigingsadres: Buitenweg 70; 3602 PT Maarssen; Nederland]

[Bezoekadres: Herenweg 24; 3602 AP Maarssen; Nederland]

[Telefoon: 06-30496522. Altijd bereikbaar]

[Website: www.mivino.nl]

[E-mailadres: info@mivino.nl]

[KvK-nummer: 30288230

[BTW-identificatienummer: NL173148633]

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ondernemer en wederpartij.
 2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de wederpartij beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de wederpartij zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de wederpartij ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de wederpartij op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de wederpartij langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien de ondernemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de ondernemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De ondernemer en de wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 7. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 8. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de wederpartij mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de wederpartij duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • ·de prijs inclusief belastingen;
 • ·de eventuele kosten van aflevering;
 • ·de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • ·het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; en
 • ·de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de wederpartij van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de wederpartij de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de wederpartij elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de wederpartij aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de wederpartij de volgende informatie kenbaar maken:

      a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de wederpartij met klachten terecht kan;

      b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de wederpartij van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

      c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

      d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de wederpartij heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst.  

6.   Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

7.   Indien de overeenkomst betrekking heeft op gelijktijdige betaling en levering op de fysieke locatie van de ondernemer (‘winkelverkoop’) is hetgeen in leden 2 tot en met 6 van dit artikel is bepaald, niet van toepassing.

Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van producten

1.     Bij de aankoop van producten heeft de wederpartij de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de wederpartij.

2.     Tijdens deze termijn zal de wederpartij zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3.     Indien het geleverde product uit een levensmiddel bestaat, zoals bedoeld in artikel 2 van verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PbEG L 31), kan de wederpartij alleen dan een beroep doen op het eerste lid van dit artikel, indien de eindverpakking van het product in ongeopende staat verkeert.

4.     Indien het geleverde product uit een levensmiddel bestaat, zoals bedoeld in artikel 2 van verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PbEG L 31), kan de wederpartij geen beroep doen op het eerste lid van dit artikel, indien het levensmiddel naar algemene verkeersopvatting snel kan bederven of verouderen.

 Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de wederpartij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening, tenzij tussen ondernemer en wederpartij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien de wederpartij een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag, eventueel verminderd met de kosten, bedoeld in het eerste lid van dit artikel, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de terugzending of terugname, terugbetalen.

 Artikel 8 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW‑tarieven.
 2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 Artikel 9 - Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de wederpartij ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

 Artikel 10 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. In geval van een overeenkomst op afstand geldt als plaats van levering het adres dat de wederpartij aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt, danwel het Nederlandse adres, dat door de wederpartij is opgegeven, na daartoe te zijn verzocht op grond van artikel 13 lid 5 van deze Algemene Voorwaarden .
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de wederpartij hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De wederpartij heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de wederpartij betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn in geval van het leveren van een vervangend artikel voor rekening van de ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de wederpartij bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. Indien de overeenkomst betrekking heeft op gelijktijdige betaling en levering op de fysieke locatie van de ondernemer (‘winkelverkoop’) is hetgeen in de leden 2 tot en met 6 van dit artikel is bepaald, niet van toepassing

 Artikel 11 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de wederpartij verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het product.
 2. Bij de verkoop van producten aan wederpartijen mag de ondernemer een vooruitbetaling van maximaal 100% bedingen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de wederpartij geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de wederpartij van rechtswege in verzuim. De wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 5. De ondernemer heeft het recht de door wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 6. De ondernemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. De ondernemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 7. De wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan de ondernemer verschuldigde.
 8. Indien de wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien de ondernemer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de wederpartij worden verhaald. De wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 9. Indien de overeenkomst betrekking heeft op gelijktijdige betaling en levering op de fysieke locatie van de ondernemer (‘winkelverkoop’) is hetgeen in dit artikel is bepaald, niet van toepassing.

 Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud

1.    Alle door de ondernemer in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van de ondernemer totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de met de ondernemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

2.    Door de ondernemer geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3.    De wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van de ondernemer veilig te stellen.

4.    Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de wederpartij verplicht om de ondernemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

5.    Voor het geval de ondernemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan de ondernemer en door de ondernemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van de ondernemer zich bevinden en die zaken terug te nemen.

 Artikel 13 - Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de wederpartij de gebreken heeft geconstateerd, doch uiterlijk binnen twee weken na aflevering van het product of dienst.
 2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 Artikel 14 – Drank- en Horecawet

1.    Indien (een deel van) de overeenkomst bestaat uit het leveren/aanschaffen van een zwak-alcoholhoudend product, zoals omschreven in artikel 1 van de Drank- en Horecawet, staat de wederpartij er jegens de ondernemer voor in dat de wederpartij de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt .

2.    Indien (een deel van) de overeenkomst bestaat uit het leveren/aanschaffen van een sterke drank, zoals omschreven in artikel 1 van de Drank- en Horecawet, staat de wederpartij er jegens de ondernemer voor in dat de wederpartij de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.

3.    Indien de wederpartij de toepasselijke leeftijd, vermeld in het eerste, respectievelijk tweede lid van dit artikel niet heeft bereikt, kan de ondernemer een haar opgelegde (bestuurlijke) boete, als bedoeld in artikel 44a van de Drank- en Horecawet, op de wederpartij verhalen, onverminderd het recht van de ondernemer om overige schade op de wederpartij te verhalen.

4.    Indien de wederpartij met betrekking tot alcohol houdende producten een afleveradres buiten Nederland opgeeft, staat wederpartij er voor in, dat de wederpartij en indien anders, de ontvangende partij, voldoet aan de op het afleveradres geldende wet- en regelgeving inzake het (ver)kopen van alcohol houdende producten. Een eventueel aan de ondernemer opgelegde boete kan op de wederpartij worden verhaald, onverminderd het recht van de ondernemer om overige schade op de wederpartij te verhalen.

5.    Onverminderd het in het 4e lid van dit artikel bepaalde, staat het de ondernemer vrij bij iedere overeenkomst een afleveradres in Nederland te verlangen. Indien de wederpartij, na daartoe door de ondernemer te zijn verzocht, niet binnen 14 dagen een afleveradres in Nederland opgeeft, wordt de overeenkomst geacht niet tot stand te zijn gekomen.

6.    Indien de overeenkomst betrekking heeft op gelijktijdige betaling en levering op de fysieke locatie van de ondernemer (‘winkelverkoop’), staat het de ondernemer vrij van de wederpartij te verlangen dat deze een geldig legitimatiebewijs toont. Indien wederpartij hier niet toe overgaat of de ondernemer twijfels heeft over (de echtheid van) dit legitimatiebewijs, is de ondernemer gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 Artikel 15 - Toepasselijk recht en forumkeuze

1.    Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen wederpartij en de ondernemer is Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een rechtsbetrekking geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woon- of vestigingsplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2.    Wederpartij en de ondernemer zullen zich inzetten hun eventuele geschillen in goed onderling overleg te beslechten. Mocht een minnelijke regeling niet mogelijk blijken, zullen geschillen tot een belang van EUR 10.000,- worden beslecht door de Stichting E-Court conform haar reglement. Overige geschillen zullen voorgelegd worden aan de rechter in het arrondissement waar de ondernemer gevestigd is.

 

© 2013 - 2024 MiVino - Wijnen & Geschenken | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel

Om deze webwinkel te bezoeken moet u 18 jaar of ouder zijn.